Algemene voorwaarden

VEB Algemene Leveringsvoorwaarden installatiebedrijven - Techniek

 

Artikel 1. Definities

1.        In deze algemene voorwaarden wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:

·          Beveiligingsbedrijf: opdrachtnemer, lid van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven, die zich heeft verbonden tot de installatie van, en/of onderhoud aan                             (beveiligings) installaties.

·          Consument: een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

·          Installatie: een installatie gerelateerd aan inbraak, brand, toegangscontrole en communicatie in de ruimste zin van het woord.

·          Opdrachtgever: een ieder met wie het Beveiligingsbedrijf een Overeenkomst sluit of ten behoeve van wie het Beveiligingsbedrijf goederen of diensten levert.

·          Overeenkomst: iedere overeenkomst strekkende tot levering van goederen en/of diensten en/of het verrichten van werkzaamheden door het Beveiligingsbedrijf in                    welke vorm of onder welke titel dan ook, waaronder begrepen de verkoop en aanleg van of onderhoud aan een Installatie en al hetgeen daarmee verband houdt, in de              ruimste zin.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever, waaronder begrepen alle                                 overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, leveringen en rechtshandelingen van het Beveiligingsbedrijf.

2.        Deze algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst. Het Beveiligingsbedrijf behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te              wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking door Beveiligingsbedrijf. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de wijziging, is hij                  gerechtigd de Overeenkomst binnen twee weken na bekendmaking als bedoeld in dit artikel op te zeggen, zonder recht op schadevergoeding.

3.        Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4.        Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. De nietige of vernietigde bepaling              zal worden vervangen door een door de partijen in redelijkheid op te maken geldige bepaling, welke zoveel als mogelijk dezelfde beoogde rechtsgevolgen heeft.

5.        In geval enige bepaling van de (schriftelijke) Overeenkomst in strijd mocht zijn met de bepalingen van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling van de                      Overeenkomst.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst

1.        Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, van het Beveiligingsbedrijf zijn vrijblijvend, tenzij  een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.        Wanneer er geen termijn voor aanvaarding is vermeld, vervalt het aanbod in ieder geval na 14 dagen.

3.        Wanneer het beveiligingsbedrijf kosten in rekening wenst te brengen voor het uitbrengen van een offerte, wordt de Opdrachtgever hierover vooraf geïnformeerd.

4.        De Overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van het Beveiligingsbedrijf van de aanvaarding van het aanbod door de Opdrachtgever, of op het                    moment dat het Beveiligingsbedrijf de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.

 

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1.        Het Beveiligingsbedrijf voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de gedragsregels van de                             Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven.

2.        Technische eisen die door de Opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen voor het sluiten van de                              Overeenkomst door de Opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld.

3.        Indien door het Beveiligingsbedrijf een model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de                  hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model of voorbeeld afwijken.

4.        Het Beveiligingsbedrijf heeft het recht voor de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden, onderaannemers of hulppersonen in te schakelen.

5.        De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, vergunningen en overige bescheiden waarvan het Beveiligingsbedrijf heeft aangegeven dat deze noodzakelijk           zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, tijdig voor aanvang van de                   werkzaamheden aan het Beveiligingsbedrijf ter beschikking staan.

6.        Tenzij anders is overeengekomen, draagt de Opdrachtgever zorg voor de beschikbaarheid van de benodigde aansluitingen, energie, en hulpwerktuigen. De kosten                      hiervoor zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

7.        In het geval is overeengekomen dat de Overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan het Beveiligingsbedrijf pas worden verplicht tot de uitvoering van een                          volgende fase, wanneer de voorgaande fases door de Opdrachtgever goedgekeurd zijn en betaald indien voor die fase één of meer separate facturen zijn gezonden.

8.        Wanneer de start en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, kan het Beveiligingsbedrijf de                voor hem daaruit voortvloeiende schade op de Opdrachtgever verhalen.

9.        De Opdrachtgever draagt het risico voor schade verband houdende met alle door hem verstrekte of voorgeschreven ontwerpen, constructies, tekeningen,                                   berekeningen, materialen, hulppersonen, leveranciers, uitvoeringsvoorschriften en door hem goedgekeurde ontwerpen van het Beveiligingsbedrijf.

10.     De Opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, gereedschappen en onderdelen die op het werk zijn aangevoerd.

 

Artikel 5. Levering

1.        Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering door het Beveiligingsbedrijf af werkplaats, fabriek of magazijn. Eventuele kosten van transport of installatie zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. De zaken worden dan geacht te zijn geleverd en het risico hiervan gaat over op de Opdrachtgever op het moment dat de zaken de locatie van het Beveiligingsbedrijf hebben verlaten dan wel – indien dat eerder is - op het moment van feitelijke bezitsverschaffing aan de Opdrachtgever.

2.        De Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd.

3.        Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden                       opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4.        Behoudens indien uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt montage en installatie van de door het Beveiligingsbedrijf geleverde goederen voor                 rekening en risico van de Opdrachtgever, door de Opdrachtgever zelf dan wel een door de Opdrachtgever daartoe ingeschakelde derde.

5.        Wanneer de start en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de Opdrachtgever verantwoordelijk is, kan het Beveiligingsbedrijf de                voor hem daaruit voortvloeiende schade op de Opdrachtgever verhalen.

 

Artikel 6. Wijziging Overeenkomst

1.        Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever hierover in overleg treden.

2.        Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd goederen of diensten te leveren die afwijken van de in de overeenkomst omschreven goederen en diensten indien i) dit wijzigingen betreft die door de toeleverancier van het Beveiligingsbedrijf zijn aangebracht, of ii) de overeengekomen goederen of diensten niet meer, of niet meer onder dezelfde voorwaarden, beschikbaar of leverbaar zijn, en iii) die niet wezenlijk van de overeengekomen prestatie afwijken. Uitsluitend indien het Beveiligingsbedrijf van deze mogelijkheid tot wijziging in de levering van goederen of diensten gebruik maakt, en enkel goederen of diensten kan leveren die wel wezenlijk van de overeengekomen prestatie afwijken, is de Opdrachtgever bevoegd gedurende 8 dagen na aflevering de Overeenkomst zonder enige vorm van schadevergoeding te ontbinden. De Opdrachtgever heeft in elk geval geen ontbindingsbevoegdheid indien het een foutieve levering betreft die hersteld wordt of wijzigingen betreft in de te leveren goederen of diensten, verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijkheid van wettelijke voorschriften of indien het geringe wijzigingen betreft van de goederen of diensten die al dan niet een verbetering betekenen.

3.        Een wijziging of aanvulling van de Overeenkomst kan het tijdstip van voltooiing van de Overeenkomst beïnvloeden. Het Beveiligingsbedrijf zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. De Opdrachtgever kan zich in dat geval niet meer beroepen op de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.

4.        Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd om wanneer het uit de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst voortvloeiende meer- of minderwerk financiële consequenties heeft, deze door te berekenen aan de Opdrachtgever. Het Beveiligingsbedrijf zal de Opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte brengen.

5.        De verrekening van het meer- of minderwerk zal plaats vinden bij de einddeclaratie.

6.        Het Beveiligingsbedrijf is niet bevoegd kosten voor meerwerk in rekening te brengen wanneer de oorzaak van het meerwerk gelegen is in omstandigheden die het Beveiligingsbedrijf te verwijten zijn.

7.        Het Beveiligingsbedrijf is bevoegd kostenverhogende omstandigheden waaraan een wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, door te berekenen aan de Opdrachtgever.

 

Artikel 7. Leveringstermijn en voltooiing van de Overeenkomst

1.        Het Beveiligingsbedrijf zal zich inspannen de voltooiing van de Overeenkomst binnen de opgegeven leveringstermijnen te realiseren. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming te geven.

2.        Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele vertraging van de levering of voor schade die is veroorzaakt door of gedurende het transport.

3.        Het Beveiligingsbedrijf brengt de Opdrachtgever desgewenst op de hoogte van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever wordt geacht de oplevering van de Installatie, dan wel het resultaat van de werkzaamheden van het Beveiligingsbedrijf te hebben aanvaard i) wanneer hij dat aan het Beveiligingsbedrijf verklaart, ii) na ingebruikname, of iii) indien hij niet binnen 2 werkdagen na uitvoering van de Overeenkomst voltooid is, schriftelijk en onderbouwd daartegen bezwaar heeft gemaakt, voorzien van een opgave van de nog te verrichten werkzaamheden.

4.        Door de aanvaarding van (de resultaten van) de werkzaamheden van het Beveiligingsbedrijf, alsmede door oplevering van de Installatie, gaat het risico voor de Installatie over op de Opdrachtgever, voor zover dat risico nog niet op Opdrachtgever was overgegaan.

 

Artikel 8. Prijzen en betaling

1.        Alle door het Beveiligingsbedrijf in offertes, aanbiedingen of Overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief belastingen, waaronder begrepen omzetbelasting (BTW), en andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders aangegeven. De in de offertes aan Consumenten vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

2.        Het Beveiligingsbedrijf is te allen tijde gerechtigd kostenverhogende omstandigheden waaraan een wettelijk voorschrift ten grondslag ligt, of stijgingen in de kosten die het gevolg zijn van buiten haar invloedssfeer gelegen omstandigheden of door verhoging van de inkoopprijzen, door te berekenen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is niet gerechtigd naar aanleiding van deze verhogingen de overeenkomst tussentijds te beëindigden. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, is de Opdrachtgever die handelt als Consument gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen binnen 30 dagen na kennisgeving van de betreffende aanpassing tegen de datum waarop de aanpassing in werking treedt, tenzij het Beveiligingsbedrijf naar aanleiding daarvan de aangekondigde aanpassing alsnog intrekt in welk geval de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden voortduurt.

3.        Betaling dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.        Het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat de werkzaamheden, of de levering van producten of diensten, op basis van nacalculatie wordt uitgevoerd. Het Beveiligingsbedrijf brengt in dit geval de Opdrachtgever vooraf op de hoogte van het te hanteren uurtarief en de geschatte materiaalkosten. Bij gebreke daarvan geldt een redelijk uurtarief en redelijke materiaalkosten.

5.        Tenzij anders is overeengekomen, kan het Beveiligingsbedrijf geheel naar eigen keuze de verrichtte werkzaamheden in rekening brengen door middel van voorschotnota’s, tussentijdse facturen en eindfacturen.

6.        Betaling van de door het Beveiligingsbedrijf ingediende voorschotnota’s dient voor de aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst plaats te vinden. Betaling van de overige facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.

7.        De administratie van het Beveiligingsbedrijf strekt tot volledig bewijs ter zake hetgeen Opdrachtgever aan het beveiligingsbedrijf is verschuldigd behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

8.        Indien de Opdrachtgever de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is deze, zonder dat aanmaning of ingebrekestelling noodzakelijk is, over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd onverminderd de overige rechten van het Beveiligingsbedrijf. De Opdrachtgever die als consument handelt is de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd. Daarnaast is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de door het Beveiligingsbedrijf gemaakte, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten.

9.        Voor de hoogte van de buitengerechtelijke (incasso)kosten geldt het volgende:

·          voor zover de Opdrachtgever handelt als Consument, maakt het Beveiligingsbedrijf aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen veertien dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de het Beveiligingsbedrijf wordt voldaan;

·          voor zover de Opdrachtgever niet handelt als Consument, maakt de het Beveiligingsbedrijf in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden als volgt worden vastgesteld:

- over de eerste Euro 10.000,- : 15%;

- over het meerdere tot Euro 25.000,- :10%;

- over het meerdere tot Euro 50.000,- : 5%;

met een minimum van Euro 250,-.

Indien het Beveiligingsbedrijf aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 9. Garantie

1.        Het Beveiligingsbedrijf verstrekt garantie op het geleverde indien en voor zover dit is bepaald in de Overeenkomst en in dat gevolg overeenkomstig de toepasselijke garantievoorwaarden.

2.        Gedurende de overeengekomen garantietermijn wordt defecte apparatuur naar keuze van het Beveiligingsbedrijf kosteloos hersteld of vervangen. Op vervangen apparatuur, accu’s en batterijen wordt geen garantie verstrekt. Schades en storingen veroorzaakt door onheil van buiten (zoals bijvoorbeeld blikseminslag, aardstromen, vernieling) vallen niet onder de garantie. Indien geen garantie of garantietermijn is overeengekomen geldt uitsluitend de fabrieksgarantie van de betreffende apparatuur en/of de garantie van de leverancier van het Beveiligingsbedrijf.

3.        Geleverde arbeid die verband houdt met garantiewerkzaamheden, kan door het Beveiligingsbedrijf in rekening worden gebracht en valt niet onder de garantie.

4.        Indien de in dit artikel genoemde garantie van toepassing is en de Installatie een gebrek vertoont, spant het Beveiligingsbedrijf zich in om zo spoedig mogelijk nadat de Opdrachtgever hem het gebrek heeft gemeld, dit te onderzoeken en zo nodig aan te vangen met de herstel- of vervangingswerkzaamheden.

5.        Garantiewerkzaamheden aan zaken die zijn ingebouwd of gemonteerd worden waar mogelijk ter plaatse gerepareerd, alle andere zaken dienen door de Opdrachtgever bij het Beveiligingsbedrijf ter reparatie worden aangeboden.

6.        De Opdrachtgever kan in plaats van herstel slechts vervanging van de zaak vorderen indien:

-    het Beveiligingsbedrijf meerdere pogingen heeft gedaan om hetzelfde gebrek te herstellen, deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek voldoende ernstig is om vervanging te kunnen verlangen, of

-    de Installatie zoveel gebreken vertoont dat deze niet aan de Overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van het overeengekomene, gezien haar geringe betekenis, vervanging niet rechtvaardigt.

7.        De garantie vervalt indien:   

·          het gebrek bij oplevering van de Installatie reeds waarneembaar aanwezig was en de Opdrachtgever op dat moment geen herstel bedongen heeft;

·          het type- of serienummer van een product is verwijderd of gewijzigd;

·          het gebrek het gevolg is van onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud door de Opdrachtgever;

·          zonder toestemming van het Beveiligingsbedrijf, wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd aan de Installatie;

·          het gebrek het gevolg is van normale slijtage;

·          het gebrek volgens de Overeenkomst of de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden voor rekening komt van de Opdrachtgever;

·          de Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf onvoldoende in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen.

8.        De Opdrachtgever is gehouden de geleverde goederen op het moment van ontvangst te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen 48 uur na levering van de goederen schriftelijk aan het Beveiligingsbedrijf te worden gemeld. Niet zichtbare tekortkomingen behoren binnen 14 dagen na levering van de goederen schriftelijk aan het Beveiligingsbedrijf te worden gemeld. Indien geen meldingen als hiervoor genoemd worden ontvangen door het Beveiligingsbedrijf, worden de goederen geacht in goede staat en conform de Overeenkomst te zijn ontvangen door de Opdrachtgever en vervallen eventuele rechten van de Opdrachtgever ter zake het geleverde.

9.        De in het kader van dit artikel vervangen gebrekkige onderdelen worden het eigendom van het Beveiligingsbedrijf.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.        Het Beveiligingsbedrijf is jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het Beveiligingsbedrijf of haar medewerkers en is te allen tijde beperkt tot de aansprakelijkheid en schade die door de lopende aansprakelijkheidsverzekering van het Beveiligingsbedrijf wordt gedekt .

2.        Indien het Beveiligingsbedrijf aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe en materiele schade die het uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de schriftelijk vastgelegde verplichtingen uit de Overeenkomst door het Beveiligingsbedrijf en Opdrachtgever het Beveiligingsbedrijf daarvoor tijdig in gebreke heeft gesteld waarbij het Beveiligingsbedrijf in de gelegenheid is gesteld het gebrek te herstellen.

3.        Het Beveiligingsbedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade in de gevallen als genoemd in artikel 9 (garantie) lid 7 (garantie vervalgronden).

4.        In geen geval is het Beveiligingsbedrijf aansprakelijk voor enige vorm van indirecte of gevolgschade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot vertragingsschade, omzet- of winstderving, gemiste besparingen, bedrijfsstoringen, verlies aan capaciteit of inzet van mensen of productiemiddelen en bedrijfssluiting.

5.        Schade dient binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering, door Opdrachtgever schriftelijk bij het beveiligingsbedrijf gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op schadevergoeding en alle overige aanspraken. Iedere aansprakelijkheid vervalt in ieder geval drie maanden na levering van de producten of diensten waar de schade mee samenhangt.

6.        De aansprakelijkheid van het Beveiligingsbedrijf is beperkt tot het bedrag van de factuur exclusief btw van de levering waar de schade mee verband houdt, doch met een maximum van EUR 20.000,- per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen en tot maximaal EUR 60.000 per jaar. Onverminderd de voorgaande beperkingen, is de aansprakelijkheid voor schade in ieder geval beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeraar van het Beveiligingsbedrijf uitgekeerde bedrag.

7.        Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van het Beveiligingsbedrijf of haar leidinggevenden.

8.        Het Beveiligingsbedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien i) het Beveiligingsbedrijf haar werkzaamheden heeft moeten uitvoeren zonder een goedgekeurd veiligheidsplan, of i) de schade het gevolg is van onjuistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie.

9.        De Opdrachtgever zal het Beveiligingsbedrijf schadeloos stellen voor en vrijwaren van alle aanspraken van derden (waaronder begrepen aanspraken van werknemers van het Beveiligingsbedrijf uit hoofde van schending van de artikelen 7:611 en 7:658 BW) verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst en schade die voor het Beveiligingsbedrijf kan ontstaan en die krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever komt.

 

Artikel 11. Overmacht

1.        Indien de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van overmacht wordt vertraagd of belemmert, is het Beveiligingsbedrijf gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te beëindigen, zonder verplichting tot schadevergoeding.

2.        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het Beveiligingsbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Beveiligingsbedrijf niet in staat is de verplichtingen na te komen, waaronder maar niet beperkt tot werkstakingen, ziekte van personeelsleden, arbeidsgeschillen, stroom-, computer-, telefoon- en telefaxstoringen, tekortkomingen van derden, waaronder leveranciers en onderaannemers, die door het Beveiligingsbedrijf ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door derden of maatregelen van overheidswege.

3.        Het Beveiligingsbedrijf is gerechtigd gedurende de periode dat de overmacht zich voordoet de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten. Het Beveiligingsbedrijf is niet tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden, indien zij wegens overmacht niet, niet behoorlijk of niet tijdig heeft kunnen nakomen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk in overleg te treden aangaande een redelijke oplossing van de ontstane situatie.

 

Artikel 12. Intellectueel eigendom

1.        De rechten van intellectuele eigendommen op alle documenten zoals tekeningen, afbeeldingen, technische beschrijvingen en ontwerpen die in het kader van een aanbieding, offerte of de Overeenkomst tot stand zijn gebracht, berusten bij het Beveiligingsbedrijf. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van het Beveiligingsbedrijf deze documenten te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden te verstrekken.

2.        Wanneer een aanbieding of offerte niet tot een Overeenkomst leidt, dient de Opdrachtgever alle tot die aanbieding of offerte behorende documenten op eerste verzoek van het Beveiligingsbedrijf retour te zenden of te vernietigen.

 

Artikel 13. Zekerheid en eigendomsvoorbehoud

1.        Wanneer na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf er redelijkerwijs niet op kan vertrouwen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting volledig en tijdig zal nakomen, kan het Beveiligingsbedrijf van Opdrachtgever zekerheid bedingen voor al diens bestaande en toekomstige verplichtingen. Het Beveiligingsbedrijf is, zolang de zekerheidstelling uitblijft, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of, nadat Opdrachtgever daartoe in gebreke is gesteld, de Overeenkomst te ontbinden.

2.        Alle door het Beveiligingsbedrijf aan de Opdrachtgever geleverde goederen, waaronder de Installatie, blijven eigendom van het Beveiligingsbedrijf totdat de Opdrachtgever al haar verplichtingen jegens het Beveiligingsbedrijf is nagekomen, waaronder begrepen de betaling van alle gedurende de looptijd van die overeenkomst verschuldigd(e) (te worden) bedragen alsmede eventuele vertragingsrente en/of incassokosten.

3.        De door het Beveiligingsbedrijf afgeleverde Installatie, en onderdelen die  onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Opdrachtgever niet bevoegd de Installatie of onderdelen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

4.        Op een afgeleverde Installatie die door betaling in eigendom van de Opdrachtgever is overgegaan en zich in handen van de Opdrachtgever bevindt, behoudt het Beveiligingsbedrijf zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen van het Beveiligingsbedrijf op de Opdrachtgever uit welke hoofde ook. De in dit artikel opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door het Beveiligingsbedrijf geleverde Installatie welke door de Opdrachtgever is bewerkt of verwerkt, waardoor het Beveiligingsbedrijf haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

5.        Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is het Beveiligingsbedrijf gerechtigd een afgeleverde Installatie waarop het eigendomsvoorbehoud van het Beveiligingsbedrijf rust, bij de Opdrachtgever of derden die de Installatie voor de Opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever machtigt hierbij het Beveiligingsbedrijf onherroepelijk om de rechten als bedoeld in dit artikel zelfstandig uit te oefenen, en zich daartoe toegang te verschaffen tot de locatie en plaats waar de betreffende goederen van het Beveiligingsbedrijf zich bevinden, en die goederen te verwijderen. De Opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

6.        Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Installatie willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht het Beveiligingsbedrijf zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

7.        De Opdrachtgever verplicht zich:

-    de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Installatie te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;

-    alle aanspraken van de Opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Installatie te verpanden aan het Beveiligingsbedrijf op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

-      de vorderingen die de Opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door het Beveiligingsbedrijf geleverde Installatie te verpanden aan het Beveiligingsbedrijf op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

-    de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Installatie te merken als het eigendom van het Beveiligingsbedrijf;

-    op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die het Beveiligingsbedrijf ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de Installatie wil treffen en welke de Opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

8.        Het eigendom van de Installatie en de overige geleverde materialen gaat pas over op de Opdrachtgever, wanneer hij al hetgeen op grond van enige Overeenkomst met het Beveiligingsbedrijf verschuldigd is, heeft voldaan.

9.        De Opdrachtgever is gehouden tot een zorgvuldige behandeling van de Installatie en de overige geleverde materialen en heeft niet het recht deze te bezwaren of te verpanden, zolang hij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens het Beveiligingsbedrijf heeft voldaan.

 

Artikel 14. Data en geheimhouding

1.        Het Beveiligingsbedrijf registreert en bewaart persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Door het verstrekken van de opdracht aan het Beveiligingsbedrijf geeft de Opdrachtgever daarmee uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens van de Opdrachtgever. het Beveiligingsbedrijf behandelt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van het Beveiligingsbedrijf.

2.        Op alle persoonsgegevens die het Beveiligingsbedrijf van de Opdrachtgever ontvangt of zelf verzamelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. het Beveiligingsbedrijf zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor het deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

·          voor zover de Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen;

·          indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst;

·          indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken; of

·          indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als subverwerker.

3.        De Opdrachtgever geeft het Beveiligingsbedrijf het recht om berichten op digitale wijze met haar en derden te communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van de op deze wijze verzonden informatie niet volledig gewaarborgd is of kan worden.

4.        Het Beveiligingsbedrijf, de Opdrachtgever alsmede de door één der partijen in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, waaronder in elk geval begrepen het beveiligingsplan, de dienstenschema’s en instructies van het Beveiligingsbedrijf ter zake de Diensten.

5.        Opdrachtgever erkent dat toegang tot en verspreiding van persoonlijke informatie van zichzelf of haar medewerkers, vertegenwoordigers of met haar gelieerde partijen in het belang van een juiste dienstverlening zoals in deze overeenkomst vastgelegd, noodzakelijk kan zijn. Opdrachtgever vrijwaart het Beveiligingsbedrijf voor eventuele aanspraken van derden die daarmee samenhangen.

 

Artikel 15. Beëindiging, opschorting

1.        Het Beveiligingsbedrijf is onder meer bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang kosteloos te beëdigingen of ontbinden, één en ander onverminderd het recht van het Beveiligingsbedrijf om schadevergoeding te vorderen, indien:

·          de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of daartoe een aanvraag is ingediend, aan Opdrachtgever (voorlopig) surséance van betaling is verleend of is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag is gelegd op diens vermogensbestanddelen of anderszins de vrije beschikking over het vermogen verliest;

·          de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

·          na het sluiten van de Overeenkomst het Beveiligingsbedrijf ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat i) de Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen, of ii) het Beveiligingsbedrijf de Overeenkomst niet als goed opdrachtnemer kan uitvoeren;

·          na het sluiten van de Overeenkomst er een zodanige wijziging is van omstandigheden dat het Beveiligingsbedrijf de Overeenkomst niet meer wil of kan uitvoeren, dan wel niet meer onder gelijke voorwaarden;

·          het Beveiligingsbedrijf de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2.        In de gevallen als genoemd in lid 1 zijn alle vorderingen van het Beveiligingsbedrijf op de Opdrachtgever direct en in hun geheel opeisbaar, is de Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van alle nog niet betaalde zaken en heeft het Beveiligingsbedrijf het recht en wordt zij hierbij door Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Opdrachtgever, deze te betreden en  de betreffende zaken in bezit te nemen.

3.        De Opdrachtgever is slechts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden in geval van een toerekenbare tekortkoming door het Beveiligingsbedrijf die ontbinding rechtvaardigt en het Beveiligingsbedrijf daarbij na voorafgaande ingebrekestelling door Opdrachtgever in verzuim is.

4.        Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan het Beveiligingsbedrijf zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is het Beveiligingsbedrijf bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.

5.        Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van het Beveiligingsbedrijf op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien het Beveiligingsbedrijf de uitvoering van de Overeenkomst opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.


Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

1.        Op de Overeenkomst tussen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever, met inbegrip van de totstandkoming en uitvoering daarvan en eventueel daarmee samenhangende geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

2.        Alle geschillen tussen het Beveiligingsbedrijf en de Opdrachtgever zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter in het arrondissement waar het Beveiligingsbedrijf gevestigd is, dan wel – indien de Opdrachtgever een Consument is – het arrondissement waar de Opdrachtgever gevestigd is.